top

Tehničke informacije o proizvodu

MAZIVA MAST - KALCIJUMOVA MAST

Tovatna mast K-2 Solidol

Tovatna mast K-2 Solidol - je maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna i mineralnog ulja, otporna na dejstvo vode i vodene pare što je njena posebna karakteristika i preporuka za oblast primene.

Prednosti:
  • obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i oštećenja podmazanih elemanata;
  • izuzetno otporna na vodu i vlagu;
  • dobra prionljivost;
  • dobra zaštita od rđe i korozije;
  • dobra oksidaciona stabilnost i stabilnost konzistencije do 80 ºC;
Nivo kvaliteta:

ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3. 656;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled, boja - homogena vizuelno
NLGI konzistencija - 2 -
Tip sapuna (ugušćivača) - Ca  
Penetracija na 25 ºC posle 60 ciklusa mm/10 250 SRPS ISO 2137
Tačka kapanja ºC 93 SRPS ISO 2176
Postojanost prema vodi ocena 0-40 DIN 51 807/1
Temperaturni interval primene ºC - 25 - + 65 -
Klasifikacija po ISO -u - L-XBAHA 2/3 -
Klasifikacija po DIN-u ocena K 2/3 C -25 -
Primena:

Tovatna mast K-2 Solidol se preporučuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, vođica i drugih sklopova sa umerenim opterećenjem čija radna temperatura ne prelazi 65 ºC, posebno u uslovima izrazitog prisustva vode i vlage.

Skladištenje:

Tovatna mast K-2 Solidol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,8kg 4kg 5kg 15kg 17,5kg 180kg
x 24 kom x   x x x