top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA MEHANIČKU OBRADU METALA -
sintetičko vodorastvorno sredstvo

Sintolin 030

Sintolin 030 - je sintetička vodorastvorna tečnost za hlađenje i podmazivanje sa biorezistetnim osobinama, bez mirisa, hemijski i bakteriološki stabilna. Ne sadrži nitrite, fenole i teške metale. Sa vodom gradi providan rastvor koji omogućuje potpunu vidljivost pri obradi, visoku preciznost i dobru kontrolu obrade, čime se postiže visok kvalitet obrađene površine i produžava vek alata.

Prednosti:
  • poseduje dobre antihabajuće i antikorozione karakteristike;
  • efikasno hladi metal uz dobro ispiranje opiljaka;
  • obezbeđuje potpunu vidljivost pri obradi, visoku preciznost i dobru kontrolu obrade;
  • produžava vek alata;
Nivo kvaliteta:

SRPS 6743-7, ISO-L-MAG;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled emulzije   providna vizuelno
Gutina na na 20 ºC kg/m3 1050-1100 ASTM D 1298
Index refrakcije - 1,5 refraktometrom
Korozivnost Herbert test 5%em.   0/0 DIN 51360/2
Stabilnost emulzije, 24h   stabilna vizuelno
pH vrednost 5% em. - 9,5-10,5 DIN 51369
Primena:

Sintolin 030 se primenjuje kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri operacijama obrade lakih, srednje i teško obradivih čelika, livenog gvožđa i obojenih metala. Prvenstveno se koristi za brušenje metala. Radne koncetracije su 2%-3% u mešavini sa vodom. Sa povećanjem koncetracije do 5% može se koristiti i za druge operacije rezanjem.

Skladištenje:

Sintolin 030 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom   x