top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA MEHANIČKU OBRADU METALA - ULJE ZA REZANJE

Rezol

Rezol - su neaktivna neemulziona ulja namenjena za mehaničku obradu metala-rezanje. Ulja sadrže modifikator trenja i EP aditive. Preporučuju se pri obradi na automatima, kao i za opšte podmazivanje alatnih mašina.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 15,VG 22,VG 32,VG 46.

Prednosti:
  • poseduju dobra antihabajuća svojstva i dobru biorazgradljivost;
  • obezbeđuju visok kvalitet obrađene površine;
  • poseduju odlična antikoroziona svojstva;
Nivo kvaliteta:

SRPS 6743-7, ISO-L-MHE;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 15 VG 22 VG 32 VG 46
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 15 22 32 46 SRPS ISO 3104
Korozivnost bakra na 100ºC/3h - 1a 1a 1a 1a ASTM D 130
Tačka paljenja,COC ºC 180 190 210 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -15 -15 -15 -15 SRPS ISO 3016
Primena:

REZOL -i - primenjuju se za lake i srednje-teške operacije obrade rezanjem svih vrsta čelika (niskolegiranih, visokolegiranih, nerđajućih), kao i za srednje do teške operacije obrade lakih i obojenih metala i njihovih legura. Preporučuju se pri obradi na automatima, kao i za opšte podmazivanje alatnih mašina.
REZOL 15 se prvenstveno koristi za operacije unutrašnjeg i spoljašnjeg provlačenja lakih i obojenih metala, na vertikalnim provlakačicama.
REZOL 22 je namenjen za obradu lakih, obojenih metala i čelika lake i normalne obradivosti. Ujedno se koristi i kao pomoćno sredstvo za podmazivanje sklopki alatnih mašina.
REZOL 32 je višenamensko ulje pogodno za rezanje i brušenje navoja, vratila i brušenje lako obradivih čelika sivog liva, lakih i obojenih metala, za obradu na jednovretenim i viševretenim automatima, pri operacijama ozubljenja i glodanja, pri velikim brzinama rezanja nelegiranih, legiranih i konstrukcionih čelika i čeličnog liva. Koristi se u operacijama horizontalnog provlačenja lakih i obojenih metala i sivog liva.

Skladištenje:

Rezol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom   x