top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - KOMPRESORSKO ULJE

Dinara Oil Kompresol V

Dinara Oil Kompresol V - su mineralna visokokvalitetna ulja namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora sa malim koksnim ostatkom uz dodatak bezpepelnih aditiva. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora u širokom rasponu brzina, opterećenja i sa izlaznom temperaturom vazduha do 220oc. U odgovarajućoj gradaciji se koriste i za podmazivanje vakum pumpi.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 46,VG 68,VG 100, VG 150, VG 220, VG 320.

Prednosti:
  • odlična antihabajuća svojstva;
  • visoka oksidaciona stabilnost i efikasna antikorozivna zaštita;
  • brzo izdvajanje vazduha i potpuno odsustvo penušanja;
  • viskoka hemijska stabilnost osigurava produžen vek eksploatacije i opreme;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743-3 (L-DAA, DAB, DAG), DIN 51506 (VDL, VBL), ISO/DP 6521 (L-DAA, DAB, DAG)

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 46 VG 68 VG 150 VG 220 VG 320
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 46 68 150 220 320 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 210 220 230 240 250 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -21 -21 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Kompresol V su ulja namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora u širokom rasponu brzina, opterećenja i sa izlaznom temperaturom vazduha do 220°c. U odgovarajućoj gradaciji se koriste i za podmazivanje vakum pumpi. Proizvode treba upotrebljavati u skladu sa preporukom proizvođača opreme.

Skladištenje:

Dinara Oil Kompresol V čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom x x x