top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - HIDRAULIČNO ULJE HM

Dinara Oil Hidrolen Oil SHD

Dinara Oil Hidrolen Oil SHD - su visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Prednosti:
  • odlična antihabajuća svojstva;
  • visoka oksidaciona stabilnost i efikasna antikorozivna zaštita;
  • izvanredna deemulziona svojstva i izuzetna karakteristika filtrabilnosti;
  • brzo izdvajanje vazduha i potpuno odsustvo penušanja;
  • neutralnost prema standardnim zaptivkama;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743/4 (L-HM), ISO 11158 (HM), DIN 51524/2(HLP), AFNOR NF-E 48-603 (HM), DENISON HF-0/HF-2,VICKERS I-286-S, M-2950-S;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 22 32 46 68 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 190 210 215 220 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -21 -21 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Hidrolen Oil SHD namenjena su za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima umerenih i konstantnih temperatura, kao što su hidraulične prese, alatne, transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mašine, hidraulične pumpe i pokretni elementi mehaničkih sistema. Ulja niže viskoznosti se primenjuju kod uređaja velike preciznosti i male snage, dok ulja srednje viskoznosti se primenjuju za prese, dizalice i alatne mašine. Veće viskozne gradacije se koriste za podmazivanje u uslovima viših temperatura i opterećenja. Kod uređaja sa zupčastim pumpama koriste se pri temperaturama od 40-80ºC.

Skladištenje:

Dinara Oil Hidrolen Oil SHD čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
x 15 kom x 3 kom x 2 kom x x x