top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - HIDRAULIČNO ULJE HV

Dinara Oil Hidrolen Oil HV

Dinara Oil Hidrolen Oil HV - su vrhunska mineralna multigradna hidraulična ulja ,visokog indeksa viskoziteta, namenjena za savremene hidraulične sisteme u uslovima promenljivih temperatura i pritisaka. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Prednosti:
  • visok indeks viskoznosti;
  • visoka otpornost na smicanje i pri teškim radnim uslovima;
  • odlična antihabajuća svojstva;
  • visoka oksidaciona, termička i hemijska stabilnost i efikasna antikorozivna zaštita i obojenih metala;
  • izvanredna deemulziona svojstva i izuzetna karakteristika filtrabilnosti;
  • brzo izdvajanje vazduha i potpuno odsustvo penušanja;
  • neutralnost prema standardnim zaptivkama;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743/4 (L-HV), ISO 11158 (HV), DIN 51524/3 (HVLP), AFNOR NF-E 48-603 (HV),
DENISON HF-0/HF-2,VICKERS I-286-S, M-2950-S

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 22 32 46 68 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 150 140 140 135 130 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 190 210 215 220 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -30 -30 -25 -25 -23 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Hidrolen Oil HV namenjena su za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima visokih pritisaka, čestih i velikih promena temperatura . Koriste se za podmazivanje hidrauličnih sistema veće snage i opterećenja kao što su hidraulične prese, alatne mašine, transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske masine, hidrauličnih sistema na brodskoj opremi ,kao i za podmazivanje hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema. Mogu se koristiti u sistemima čiji je opseg radne temperature od -30°C do +100°C koji rade na otvorenom prostoru.

Skladištenje:

Dinara Oil Hidrolen Oil HV čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom x x x